UZŅĒMĒJDARBĪBAS TIESISKAIS REGULĒJUMS (20st., 2-5 dienas, 143EUR)


Programmas mērķis, pielietojums un mērķauditorija:

Sniegt zināšanas uzņēmējdarbības valstiskā regulējumā un likumdošanā personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, vai apgūt/nostiprināt biznesa procesu vadības prasmes (mācības personām ar priekšzināšanām komercdarbības pamatos).

Mācību rezultātā izglītojamais apgūst uzņēmējdarbības terminoloģiju, kura tiek izmantota likumdošanā, izprot komercdarbības tiesiskās formas, to priekšrocības, reģistrācijas valsts institūcijās kārtību, darba likumdošanas pamatus.

Programmā apgūstamās tēmas:

- Saimnieciskās darbības sistēma:

Saimnieciskās darbības jēdziens, uzņēmējdarbība kā tās sastāvdaļa.

- Uzņēmējdarbības valstiska regulēšana un likumdošana:

Ekonomiskās metodes, administratīvās metodes. Tiesiski normatīvo aktu hierarhija. Normatīvo aktu prasības saimnieciskās darbības procesiem, licences, atļaujas.

- Komercdarbības tiesisko formu klasifikācija:

Uzņēmējdarbības juridiskās formas izvēle, tās ietekme uz īpašnieka atbildību, peļņas sadales kārtību, pilnvaru sadali, kontroles formām, ieguldījuma veidiem pamatkapitālā, kapitāla piesaistīšanas veidiem. Komercdarbības formas: individuālais komersants, komercsabiedrība ( kapitālsabiedrība [ SIA, AS] un personālsabiedrība)

- Individuālais komersants ( IK):

IK definīcija. Organizācijas priekšrocības un trūkumi salīdzinājumā ar citām uzņēmējdarbības formām.

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ( SIA).

Pamatkapitāls, tā daļas. Dalībnieku sapulce un valde. SIA priekšrocības un trūkumi salīdzinājumā ar citām uzņēmējdarbības formām.

- Saimnieciskās darbības tiesiska statusa reģistrācija:

IK obligātās reģistrācijas UR gadījumi. IK ierakstīšana komercreģistrā: iesniedzamie dokumenti, reģistrācijas vieta, valsts nodevas nomaksas kārtība, publikācija noteiktā kārtā. IK nosaukuma ( firmas) veidošanas vispārīgas prasības.

SIA reģistrācija, UR iesniedzamais reģistrācijas pieteikums, tā noformēšana un apliecināšanas kārtība. Pieteikumam pievienojamie dokumenti. Dibināšanas līgums vai lēmums par sabiedrības dibināšanu, sabiedrības statūti. Nosaukuma veidošanas vispārējas prasības.

- Nodokļu maksātāju reģistrācija:

VID reģistrējamās fiziskās personas un saimnieciskās darbības veicēja status. Reģistrācijas kārtība un nepieciešamie dokumenti. Patents un reģistrācijas apliecība. Pašvaldības atļauja veikt individuālo darbu. Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti. Darba devēja – fiziskās personas reģistrācija.

- Pašnodarbinātās personas statuss.

- Atbildība par nereģistrēšanos.

- Darba tiesības:

LR Darba likums, darba līguma noslēgšana; darba laiks, samaksa; garantijas un kompensācijas; darbinieku materiālā un disciplinārā atbildība; sociālā apdrošināšana; darba devēja pienākumi.


PIETEIKUMA ANKETA:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.