Mazā biznesa organizēšana (AKREDITĒTA profesionālās pilnveides izglītības programma)


Programmas īstenošanas ilgums: 160 ak.stundas

Maksa: 450EUR

Piedāvājam apgūt specializētu izglītības programmu, lai sagatavotos biznesa (komercdarbības) uzsākšanai vai nostiprinātu zināšanas par biznesa procesiem.

 

Mērķauditorija: esošie, topošie komersanti, start-up uzņēmumi, komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātās personas, biznesa procesu vadītāji, pārraugi

 

Izglītības dokuments, ko iegūst pēc sekmīgas  profesionālās izglītības programmas apguves: Valsts atzīts dokuments - profesionālās pilnveides izglītības apliecība (cieti vāki ar Latvijas valsts ģerboni un sekmju izrakstu) 

 

Mācību stundu plānsPirmdienās, trešdienās un 2 reizes mēnesī piektdienās vai katru darba dienu (20 darba dienas pēc kārtas)

 

Mācību stundu plānojums

-158 stundas teorija un praktiskās mācības mācību centrā

-2 stundas – mācību centra sagatavots noslēguma pārbaudījums

 

Pasniegšanas metodesParedzēta gan teorētiskās informācijas sniegšana, individuālais darbs, patstāvīga teorētisko materiālu analīze, gan diskusijas un situāciju analīze, darbs pāros un darbs grupās, radošais darbs, projektu izstrāde

 

PROFESIONĀLĀS MĀCĪBU TĒMAS:

 

+Uzņēmējdarbības pamati (uzņēmējdarbības būtība, principi, vides faktori, riska vadība, uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi, plānošanas principi un metodes, biznesa plāna saturs, izstrāde un realizācija)

 

+Vadības pamati (vadības teorija,  komunikācija,  lēmumu pieņemšanas process un metodes,  organizēšana,  kontrole, vadīšanas stili)

 

+Mārketinga pamati (tirgzinību būtība, tirgvedības funkcijas, cenu ietekmējošie faktori, mārketinga vide, sadales un starpnieku tirgus raksturojums, reklāma un preces virzīšana tirgū, mārketinga pasākumu plānošana)

 

+Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums (saimnieciskās darbības sistēma, uzņēmējdarbības valstiska regulēšana un likumdošana, komercdarbības tiesiskās formas, saimnieciskās darbības tiesiska statusa reģistrācija, darba tiesības)

 

+Finanšu vadība (finanšu vadība uzņēmumā, uzņēmuma kapitāls, tā struktūra, uzņēmuma līdzekļu pārvaldība, uzņēmuma iekšējā un arējā finansēšana, finanšu analīze, izmaksu klasifikācija un raksturojums, finanšu plānošanas process un metodes, kapitālieguldījumu projektu izvērtēšanas metodes)

 

+Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi (grāmatvedības uzskaiti reglamentējošā likumdošana un saistošie normatīvie dokumenti, vispārējās prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, nodokļu aprēķināšana un uzskaite)

 

+Darba un vides aizsardzība un Pirmā palīdzība (darba aizsardzība, vides aizsardzība, ergonomijas pamatprincipi, ķīmiskās vielas un produkti, ugunsdrošība un elektrodrošība, pirmās palīdzības jēdziens, svešķermeņi brūcēs, traumas, asiņošana, šoks, krampji, ķīmiskie un citi traumu veidi)

 

 ***

Pēc eksāmena: noslēguma pārbaudījuma dienā, pēc sekmīgas tā nokārtošanas, tiek izsniegta profesionālās pilnveides apliecība.

 PIETEIKUMA ANKETA:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.