KOMERCDARBĪBAS PAMATI (mazā biznesa organizācija, komercdarbības uzsākšana), 80ak.st.


Maksa: 360.00EUR

 

Programmas mērķis, pielietojums un mērķa grupa:

Dot pamatzināšanas komercdarbības organizācijā personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi realizēt biznesa projektu uzsākot komercdarbību vai pašnodarbinātību, vai apgūt/nostiprināt biznesa procesu vadības prasmes. 

Nodrošināt kursa klausītājus ar teorētiskām zināšanām un praktiskām iemaņām sava biznesa izvēlē, plānošanā, finansēšanā un uzsākšanā.

 

PROGRAMMĀ APGŪSTAMĀS TĒMAS:

 

Priekšnoteikumi un motivācija personīgā biznesa uzsākšanai:

Uzņēmējdarbības uzsākšanu ietekmējošie faktori. MVU izaugsmi raksturojušie radītāji. Motivācija nodarboties ar uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbības uzsākšanas problēmas un priekšrocības.

 

Biznesa ideja un tās dzīvotspējas izvērtēšana:

Biznesa idejas, to ģenerēšana, novērtēšana, definēšana un attīstība.

 

Biznesa plāns:

Biznesa plāna sastādīšanas pamatprincipi. Produkta (pakalpojuma) apraksts. Tirgus situācijas izpēte un konkurentu identifikācija. Marketinga plāns. Projekta realizācijas pasākumi. Nepieciešamais personāls un tā izmaksas. Praktiskās nodarbības biznesa plāna sagatavošanā.

 

Komercdarbība un tās tiesiskās formas:

Komerclikuma apskats un analīze. Uzņēmējdarbības juridiskās formas izvēle, tās ietekme uz īpašnieka atbildību, peļņas sadali, kontroles formām, ieguldījuma veidiem kapitālā, kapitāla piesaistīšanas iespējām. Uzņēmējdarbības formas: pašnodarbinātā persona, individuālais komersants, pilnsabiedrība, komandītsabiedrība, kapitālsabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība. Kādas uzņēmējdarbības formas tiek izmantotas kādos gadījumos, to priekšrocības un trūkumi.

 

Saimnieciskās darbības tiesiskā statusa reģistrācija:

Uzņēmuma reģistrācija Uzņēmuma reģistrā. Iesniedzamie dokumenti, reģistrācijas vieta, valsts nodevas nomaksas kārtība. Specifiskas prasības dibināšanas līgumam vai lēmumam par sabiedrības dibināšanu, sabiedrības statūtiem. Firmas nosaukuma veidošanas specifiskās prasības.

Nodokļu maksātāju reģistrācija. VID reģistrējamās fiziskās personas un saimnieciskās darbības veicēja status. Reģistrācijas kārtība un nepieciešamie dokumenti. Patents un reģistrācijas apliecība. Pašvaldības atļauja veikt individuālo darbu. Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti. Darba devēja – fiziskās personas reģistrācija.

Atbildība par nereģistrēšanos.

 

Finanses:

Finanšu vadība uzņēmumā. Uzņēmuma kapitāls un tā struktūra, tā aprites process un nepieciešamā kapitāla noteikšana. Naudas plūsmas aprēķins. Peļņas zaudējuma aprēķins. Uzņēmuma iekšējā un ārējā finansēšana. Bankas, kā finansēšanas avots: līzings, faktorings, kredīts – īstermiņa, ilgtermiņa, likmes un atmaksas veids.

 

Likumdošana:

Normatīvo aktu hierarhija. Komerclikums. Normatīvo aktu prasības saimnieciskās darbības procesiem, licences, atļaujas. Muitas likums. Preču un pakalpojumu drošuma likums. Konkurences likumdošana. Reglamentācija tirdzniecībā. Darba likums un darba aizsardzības likums.

 

Nodokļi un nodevas:

  • Nodokļu un nodevu sistēma. Likums „Par nodokļiem un nodevām” un saistošie normatīvie dokumenti.
  • Tiešie nodokļi. Nekustamā īpašuma nodoklis, dabas resursu nodoklis, riska nodeva. Uzņēmuma ienākuma nodoklis. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
  • Netiešie nodokli. Muitas nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.
  • Nodokļu maksātāji, likmes, nomaksas kārtība un termiņi. 

Prasības grāmatvedības uzskaitei un lietvedībai:

Grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumi, grāmatvedības darba organizācija. Grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti. Grāmatvedības normatīvo dokumentu veidošana. Grāmatvedības reģistri. Bilances sastādīšanas pamatprincipi.

Lietvedības organizācijas vispārējās prasības. Dokumentu glabāšanas termiņi.

 

Marketinga pamati:

Marketinga jēdziens. Tirgus izpēte. Konkurentu SVID analīze. Uzņēmumu SVID analīze. Preces (produkta) dzīves cikls. Produkta cena un tās atkarība no produkta dzīvotspējas. Preces virzīšana tirgū. Reklāmas mērķis un veidi, raksturīgākās kļūdas. Klientu lēmumu virzīšana un ietekmēšana. Mārketinga pasākumu plānošana.

 

Vadīšanas pamati:

Uzņēmuma stratēģija un taktika. Vadītāja tiesības, atbildība, vara. Varas deleģēšana. Uzņēmuma iekšējās un ārējas vides apzināšana. Vadības stratēģija un taktika.

Personāla plānošana, atlase, izglītošana un novērtēšana. Personāla pārvalde, motivācija. Darba konflikti un to atrisināšana.

 


PIETEIKUMA ANKETA:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.