UZŅĒMUMA FINANŠU VADĪBA (20st., 2-5 dienas, 143EUR)


Programmas mērķis,  pielietojums un mērķauditorija:

Sniegt pamatzināšanas uzņēmuma finanšu vadībā un veiksmīgā attīstības plānošanā personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, vai apgūt/nostiprināt biznesa procesu vadības prasmes (mācības personām ar priekšzināšanām komercdarbības pamatos).

Nodrošināt kursa klausītājus ar teorētiskām un praktiskām zināšanām uzņēmuma finanšu vadībā, darbības stratēģiskajā plānošanā un pārbaudītu finanšu vadības metožu izmantošanā.

Programmā apgūstamās tēmas:

- Finanšu vadība uzņēmumā:

Finanšu vadības būtība, mērķis, organizācija, lēmumu pieņemšana. Stratēģiskie un īstermiņa mērķi, to sasniegšana.

- Uzņēmuma kapitāls, tā struktūra:

Kapitāla jēdziens. Reālais un fiktīvais kapitāls. Kapitāla struktūra. Kapitāla aprites process un nepieciešamā kapitāla noteikšana. Apgrozāma kapitāla cikls, tā aprites paātrināšana. Debitoru parādu pārvaldīšana. Problēmas neefektīvas kapitāla struktūras un cikla gadījumā.

- Uzņēmuma iekšējā un arējā finansēšana:

Iekšējās finansēšanas avoti. Uzņēmuma pamatkapitāla un pašu kapitāla veidošana. Amortizācija, kā finansēšanas avots. Dalības finansēšanas būtība. Kredīts, kā uzņēmuma finansēšanas veids: ilgtermiņa un īstermiņa kredīti, līzings, faktorings, kredītu procenti. Banku skatījums uz uzņēmumiem. Nodrošinājuma politika un tās tendences.

- Finanšu analīze:

Finanšu analīzes mērķi, objekti. Finanšu radītāji un to kopsakarības. Maksātspēja un likviditāte. Pārmērīgais apgrozījums. Finanšu koeficentu analīze

- Izmaksu klasifikācija un raksturojums:

Izmaksu veidi. Pilnas pašizmaksas kalkulācijas metode. Mainīgo izmaksu kalkulācijas metode ( seguma summas metode). Pilnās pašizmaksas un seguma summas metožu kalkulācijas salīdzinājums.

- Finanšu plānošanas process un metodes:

Uzņēmuma budžets: tā jēdziens un loma. Uzņēmuma finanšu budžeta plānošanas process un metodes. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina plānošana. Naudas plūsmas plānošana.

- Kapitālieguldījumu projektu izvērtēšanas metodes:

Investīcijas, projektu veidi. Investīciju projektu novērtēšanas metodes: atmaksāšanas perioda metode, diskontētā atmaksāšanas perioda metode, tīrās tagadnes vērtība, peļņas indekss, iekšējās rentabilitātes norma. Diskonta likmes koriģēšana. Projektu izvērtēšanas metožu priekšrocības un trūkumi. Finanšu lēmuma pieņemšana par investīciju projektu lietderību.


ATSAUKSMES

 

Patika, ka:

-pasniedzēja informāciju skaidro tā, lai visi saprot;

-tika atbildēts uz papildus jautājumiem;

-piemēri, kuri palīdzēja saprast teoriju;

-ir nodrošinājums ar mācību materiāliem.

 

Ieguvu:

-zināšanas par finanšu analīzi un kontroli;

-zināšanas par grāmatošanas pamatprincipiem, zināšanas grāmatvedībā.

 

Noderēs:

-piemēru izmantošana rada vispusējus ieguvumus;

-bilances veidošanas shēma;

-naudas plūsmas grafika veidošana.

 


PIETEIKUMA ANKETA:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.